Nieuws
<< Terug
Een nieuwe gemeenteraad
02-03-2022

Een keer in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van een gemeente nieuwe leden voor de gemeenteraad als hun vertegenwoordigers in het gemeentebestuur. Het aantal leden van een raad hangt af van het inwonertal.

De Delftse raad telt 39 leden nu Delft meer dan 100.00 inwoners heeft.

De verkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar inwoners die de drukte willen mijden kunnen al op 14 en 15 maart op een beperkt aantal stemlocaties hun stem uitbrengen. De leden van de raad bepalen het gemeentelijk beleid en controleren of dit beleid naar behoren wordt uitgevoerd, zoals met Burgemeester en Wethouders is afgesproken. De besluiten van de raad kunnen de burger direct in de portemonnee en hun leefomgeving raken. Denk aan taken op het gebied van wonen of de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het is dus belangrijk om te kijken welke ideeën er leven bij de verschillende partijen.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen dit jaar twaalf partijen mee: Christen Democratisch Appel CDA, Christen Unie CU, D66, GroenLinks GL, Hart voor Delft HvD, Onafhankelijk Delft,
Partij van de Arbeid PvdA, Socialistische Partij SP, Studenten Techniek In Politiek STIP, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, VOLT Delft en Delft BIJ1.

Deze partijen hebben allemaal een verkiezingsprogramma opgesteld.
U kan die vinden op https://ris.delft.nl/verkiezingsprogrammas.

Er zullen weinig senioren zijn die zich op die vele pagina’s tekst zullen willen storten. Om senioren in Delft toch enige steun te bieden bij het maken van hun keuze heeft de SSBO deze twaalf partijen gevraagd beknopt aan te geven wat zij voor plannen hebben om de volgende voor senioren belangrijke onderwerpen aan te pakken: koopkracht en budgethulp, integrale aandacht voor wonen, zorg en welzijn, mobiliteit, veiligheid, digitalisering en zingeving .

De antwoorden vindt u hieronder.

CDA, CU, GroenLinks, PvdA, VVD en Delft BIJ1 hebben inmiddels gereageerd. D66 en Hart voor Delft hebben gemeld mee te willen werken.
Zodra de ontbrekende partijen alsnog een tekst insturen, dan zal deze alsnog hierbij worden gevoegd.

CDA Delft

Het CDA wil dat we in Delft als samenleving naar elkaar omzien en er zo voor
zorgen dat we niet naast elkaar leven maar met elkaar. De verbinding tussen de inwoners van de stad is hierbij heel belangrijk en ook de senioren spelen in dit streven een belangrijke rol. Het CDA heeft daarom in haar
verkiezingsprogramma aandacht voor de senioren op bijvoorbeeld het gebied van wonen en welzijn.

Om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden, wil het CDA goede en makkelijk bereikbare ontmoetingspunten zoals het buurthuis voor een kopje koffie en een praatje, het theater maar ook winkels en kerken. Van daaruit kunnen ook initiatieven worden gestart om senioren die niet meer hun huis uit kunnen komen te helpen met bv boodschappen te doen. Ook een goed doordacht en gevarieerd cultuuraanbod is een belangrijke bijdrage bij de bestrijding van de eenzaamheid.
Verder zet het CDA in op goede OV-verbindingen tussen wijken zodat senioren
ook mobiel zijn. We willen in de regio pleiten voor terugkeer van buslijn 62, zodat op bezoek gaan en sociale ontmoetingen hebben of activiteiten ondernemen mogelijk is. Tot slot is digitale veiligheid ook voor senioren belangrijk. Het CDA zet erop in dat mensen blijvend leren hoe zij met verdere digitalisering kunnen omgaan.

Het CDA wil dat senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en bij voorkeur in hun vertrouwde wijk waar zij hun sociale netwerk hebben
opgebouwd. Daarom wil het CDA voldoende nieuwbouwwoningen speciaal voor ouderen in de wijken realiseren, zodat senioren die dat willen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Deze woningen moeten worden voorzien van technische innovaties die ervoor kunnen zorgen dat mensen, ondanks de beperkingen waar zij mee moeten leven, verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Samen met de TU Delft wil het CDA de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Senioren zouden deze woningen eventueel met behulp van een financiële verhuishulp kunnen betrekken.

Voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen wil het CDA kijken naar mogelijkheden om de capaciteit van de verpleeghuiszorg te vergroten. Wat het CDA wil voorkomen dat deze mensen uit hun sociale netwerk worden gehaald en soms zelfs gescheiden worden van hun partner. Er zal hier ook worden gekeken naar mogelijkheden van andere woonvormen zoals een "Knarrenhof" maar ook particuliere initiatieven om gezamenlijke wooncorporaties te starten wil het CDA stimuleren.

Ook passende zorg voor mensen met dementie is belangrijk denk daarbij aan
daginvulling, huishoudelijke- en thuishulp en vervoer zodat ook zij samen met
hun mantelzorgers zo lang mogelijk (zelfstandig) meedoen. Goede dagopvang is voor deze mensen nodig waarmee we voorkomen dat de mantelzorgers niet overbelast raken. Wie ongeneeslijk ziek is en niet meer thuis kan of wil wonen moet specifieke begeleiding, zorg en aandacht krijgen. De gemeente ondersteunt daarom het hospice in Delft bij het vinden van een geschikte en duurzame locatie in een groene, aantrekkelijke omgeving

Christen Unie Delft

Zo gaat de ChristenUnie recht doen aan de ouderen in Delft
De ChristenUnie was vier jaar geleden de initiatiefnemer van het manifest Waardig Ouder Worden. We geloven dan ook in een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ongeacht je leeftijd.
In de afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie Delft zich met hart en ziel ingezet voor ouderen.

Zo hebben we ons hard gemaakt voor:
Delft als dementievriendelijke gemeente
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers,
het aanpakken van eenzaamheid, meer woningen voor senioren.

Ook de komende vier jaar willen wij weer opkomen voor de belangen van ouderen.

Koopkracht en budgethulp
o Seniorenwoningen moeten betaalbaar zijn. De ChristenUnie vindt dat het mogelijk moet zijn om je oude huur mee te nemen naar een passende seniorenwoning.
o Schuldhulpverlening is vaak ingewikkeld. Dat begint al bij het aanmelden.

Ouderen moeten zich daarom telefonisch of bij een loket op het gemeentehuis kunnen aanmelden. En niet alleen via DigiD.
o Veel ouderen schamen zich voor hun schulden.

Goedepubliekscampagnes kunnen ouderen over de drempel helpen, zodat ze wel hulp durven vragen.
o De gemeente kan veel financiële problemen voorkomen door op tijd hulp aan te bieden. Als de gemeente zelf een van de schuldeisers is, helpt ze mee aan het organiseren van redelijke oplossingen.

Wonen
o Ons initiatiefvoorstel Passende woonvormen voor ouderen is in oktober 2020 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
o De ChristenUnie wil voorkomen dat we blijven hangen in mooie plannen en onderzoeken. Er moet snel en veel gebouwd worden. Het begint bij willen.
o Het is belangrijk dat ouderen kunnen kiezen waar ze willen wonen. Er moet gebouwd worden in verschillende wijken, stijlen en prijsklassen.

Zorg en welzijn
o Zorg moet worden besteed aan de mensen die deze het hardste nodig hebben. Veel zorg wordt geboden door mantelzorgers. Mantelzorgers verdienen ondersteuning. Als het nodig is, moeten ze hun zorg tijdelijk kunnen overdragen, zodat ze tot rust kunnen komen.
o Ouderen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen, moeten daar de ruimte voor krijgen, bijvoorbeeld door woningaanpassingen. Nieuwe woonvormen met meer ruimte voor ontmoeting kunnen daarbij helpen.
o Veel Delftse ouderen voelen zich eenzaam. Dit is een groot probleem.

Daarom moet Delft werk blijven maken van het programma. Een tegen eenzaamheid. Dankzij de ChristenUnie is het extra geld dat Delft daarvoor kreeg ingezet voor een brede aanpak en niet alleen voor tablets, zoals het college wilde.

Mobiliteit
o Het openbaar vervoer is niet alleen voor forenzen. Het is belangrijk dat ouderen mobiel blijven. Goed openbaar vervoer in alle wijken van de stad is daarom belangrijk.
o Bus- en tramhaltes moeten op loopafstand liggen, zeker in de buurt van ouderenwoningen en verzorgingshuizen.
o De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn voor ouderen. Het verkeer in Delft moet daarom veiliger worden, met name voor fietsers en voetgangers. Daarom bevorderen we bijvoorbeeld de aanleg van 30km-zones.
o Delft moet een lokale inclusieagenda opstellen. Al in 2016 nam de raad onze motie voor zo’n agenda aan. Het wordt de hoogste tijd dat de gemeente werk maakt van die agenda. Met zo'n agenda wordt bij de inrichting van de stad altijd rekening gehouden met kwetsbare en dus ook
oudere weggebruikers.

Veiligheid
o Ouderen moeten zich thuis kunnen voelen in hun eigen wijk. Dat begint met een schone, opgeruimde wijk. In een fijne wijk hebben mensen oog voor elkaar en voelt het veilig.
o Veiligheid is meer dan beschermen tegen geweld. Ouderen moeten zonder zorgen over straat kunnen gaan.
o Inwoners moeten overlast en crimineel gedrag gemakkelijk kunnen melden. Een zichtbare wijkagent is het aanspreekpunt in de buurt. Politie en handhaving kunnen vertellen wat er met de melding is gebeurd.

Digitalisering
o Digitalisering is niet te voorkomen en hoort erbij. Toch hoeft niet alles digitaal geregeld te worden. Het is belangrijk dat de gemeente ook via een loket en telefonisch bereikbaar blijft. Kortom, contact van mens tot mens voor wie dat nodig heeft.
o Steeds meer ouderen zijn vertrouwd met de computer. Toch moet de gemeente ook in de toekomst blijven zorgen voor goede digitale ondersteuning, bijvoorbeeld in de bibliotheek of op het stadskantoor.
o Bekijk alle nieuwe voorstellen met aandacht voor kwetsbare groepen. De overheid is er immers vooral voor mensen die het zelf niet voor elkaar krijgen.

Zingeving
o Elke inwoner van Delft moet op een waardige manier ouder kunnen worden. Ook op leeftijd zijn mensen waardevol en kunnen ze hun talenten inzetten voor de samenleving.
o Ook ouderen die hulpbehoevend zijn doen ertoe. Het is belangrijk dat ze anderen kunnen blijven ontmoeten en de juiste zorg ontvangen.
o De gemeente moet plekken organiseren waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en tegenkomen. Ook bij seniorenwoningen. Dat kan ook met eenvoudige middelen, zoals een bankje bij de supermarkt.

Coördinatie ouderenbeleid
o Ook Delft vergrijst. Mensen worden bovendien steeds ouder. Daarom is het belangrijk dat er in het nieuwe coalitieakkoord meer structurele aandacht voor deze doelgroep.
o Daarom is het goed om deze doelgroep als aparte portefeuille te benoemen en bij een wethouder te beleggen

GroenLinks Delft

Koopkracht en budgethulp
GroenLinks wil een goede financiële basis voor iedereen, dus ook voor senioren. Mede dankzij GroenLinks heeft Delft een goed werkend schuldhulpprogramma,
dat we graag zouden willen uitbreiden naar bijvoorbeeld commerciële schuldeisers en het waterbedrijf.
GroenLinks wil het schuldhulpproces verkorten en de mogelijkheden tot kwijtschelding verruimen.
Verder introduceren wij budgethulp op maat en willen wij dat het taboe rondom armoede en schulden wordt doorbroken.
GroenLinks is voorstander van het basisinkomen en wil hiermee in Delft experimenteren zodra landelijk beleid dat mogelijk maakt.
GroenLinks wil dat het Rijk meer geld uittrekt voor de verbetering van de koopkracht voor ouderen.

Wonen, zorg en welzijn, inclusief mobiliteit
GroenLinks wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven (zie het initiatiefvoorstel Passende woonvormen voor ouderen).
Wij richten ons specifiek op doorstroming van ouderen naar voor hen geschikte en betaalbare seniorenhuisvesting.
We zorgen voor de bouw van woonzorgcomplexen en levensloopbestendige huizen. Seniorenwoningen komen vlakbij wijkcentra met voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken.
GroenLinks wil ook zoeken naar vernieuwende woonvormen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan woonvormen voor (zorgbehoevende) ouderen als tussenstap naar opname in een verpleeghuis,
aan woonvormen voor gelijkgestemde gemeenschappen en voor senioren die samen een woonvorm willen inrichten. Er zijn in Delft seniorenmakelaars actief die ouderen kunnen begeleiden bij hun woonbehoefte.
Wat mobiliteit betreft valt er in Delft nog wel wat te verbeteren voor ouderen.
GroenLinks wil de stad beter inrichten voor voetganger en fietsers, en wij gaan de maximum snelheid verlagen naar 30 km/uur.
Daarmee verhogen wij leefbaarheid en veiligheid voor ouderen. De stad moeten toegankelijk zijn voor rollator en scootmobiel.
En extra bankjes, zodat ouderen een plek hebben waar ze even uit kunnen rusten. Het openbaar vervoer heeft met de Delfthopper een groot bereik in Delft. Dat weet niet iedereen. Daarom gaan wij voorlichting geven over hoe de OV-chipkaart werkt en willen wij de Delfthopper toegankelijk en laagdrempelig maken, bijvoorbeeld door kortingen met de Delftpas.

Veiligheid
GroenLinks wil dat ouderen zich thuis, op straat en in het openbaar vervoer veilig voelen. Dat begint met een fijne en schone leefomgeving, met voldoende sociale voorzieningen, ontmoetingsplekken zodat buren elkaar kennen en meer naar elkaar omkijken. De wijkagent speelt een belangrijke rol in preventie, signalering en sociale veiligheid in de buurt. Als het om veiligheid gaat, dan werken gemeente, politie en hulpdiensten nauw samen met buurbewoners, wijkbeheerders, welzijnswerk, scholen en middenstand. De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid voor de aanpak en preventie van alle vormen van mishandeling en (huiselijk) geweld. GroenLinks wil ouderenmishandeling (ontspoorde mantelzorg) voorkomen door bij het bieden van zorg en ondersteuning ook rekening te houden met de draaglast van de mantelzorger.

Digitalisering
GroenLinks maakt informatie voor iedereen toegankelijk, vraaggericht en makkelijk vindbaar. Persoonlijk contact moet altijd mogelijk blijven voor mensen die digitaal minder of niet vaardig zijn. De gemeente geeft voorlichting over digitale criminaliteit. Daarnaast wil GroenLinks een visie ontwikkelen om zowel de gemeente als haar bewoners te beschermen tegen cybercriminaliteit en willen we kijken hoe we de risico's beheersbaar houden.

Zingeving
GroenLinks is een partij die de volle aandacht geeft aan waardig ouder worden, omgang met levenseinde en alle andere vraagstukken over zorg, welzijn en zingeving. Ouderen moeten zinvol bezig kunnen zijn, zin geven aan hun leven, er toe doen. Daarbij kan ook religie een belangrijke rol spelen. Ouderen kunnen met hun levenservaring en opgebouwde kennis heel waardevol zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. GroenLinks ondersteunt initiatieven die ouderen zelf willen organiseren, waarbij ze iets voor elkaar betekenen zoals een telefooncirkel, waarbij ouderen elkaar regelmatig of dagelijks bellen, zodat ouderen kunnen omkijken naar elkaar. Een ander mooi voorbeeld van zingeving is "Theater na de Dam", waarbij opa's en oma's aan kinderen vertellen over wat zij als kind hebben meegemaakt in de oorlog. Kinderen maken daar dan een theatervoorstelling van.

Coördinatie ouderenbeleid
GroenLinks pleit voor een integraal ouderenbeleid dat in nagenoeg alle beleidsterreinen een plek moet krijgen. Als het nou gaat over wonen, mobiliteit, zorg, leefbaarheid, groen of welk ander onderwerp ook; het belang van onze ouderen moet telkens worden meegewogen.

PvdA Delft

Allereerst willen wij u danken voor uw inspanningen voor de Delftse ouderen. Wij zijn het helemaal met u eens dat zij een belangrijke inwonersgroep van onze mooie stad vormen.
De door u gestelde problemen beantwoorden we hieronder punt voor punt:
Koopkracht en budgethulp:
Wij zijn het eens met het belang van goed beschikbare ondersteuning bij betalingsproblematiek. Zeker nu wij verwachten dat deze, onder andere door forse inflatie, mogelijk toe zal nemen binnenkort. Wij zijn dan ook erg blij met het verlengen van het succesvolle programma EMMA (Eerder Melden, Minder Achterstanden), waarbij betalingsproblemen vroegtijdige worden opgespoord en personen actief benaderd worden. De schulden bij de gemeente zullen altijd op individueel niveau bekeken worden, maar finale kwijting voor iedereen lijkt ons niet de meest passende oplossing, ook gezien het draagvlak en kans op recidive.

Wonen, zorg, welzijn en mobiliteit:
Een van de speerpunten van onze huidige wethouder Wonen, is om doorstroming te faciliteren middels passende woningen voor ouderen. Afgelopen jaren is, helaas, weinig gebouwd, maar de achterstand moet worden ingehaald. Woningen die geschikt zijn voor ouderen zijn daarbij van groot belang. Tevens moet er aandacht zijn voor de betaalbaarheid van deze woningen, omdat anders doorstroming alsnog belemmerd wordt. Wij zijn zeer blij met het convenant wonen en zorg, opgesteld door de gemeente, zorginstellingen (incl de achterban) en corporaties. Recent is een raadsvoorstel over ouderenhuisvesting raadsbreed gesteund, wat aangeeft dat het belang wordt gevoeld.

Uw visie op het belang van mobiliteit delen wij. Goed openbaar vervoer is essentieel en de openbare ruimte moet zo veilig mogelijk worden ingericht. Wij hebben hier duidelijke plannen voor, waarbij we onder andere bezoekend verkeer stimuleren om in een parkeergarage te parkeren, zodat meer ruimte op straat is voor inwoners en veilige fiets- en wandelroutes. Daarnaast moet regiotaxi beschikbaar blijven, of een kwalitatief goed alternatief middels vrijwilligersvervoer.

Veiligheid:
We staan positief tegenover de samenwerkingsverbanden die reeds bestaan. Vanzelfsprekend zijn wij ook voor een veilige stad voor al onze inwoners

Digitalisering:
Wij zijn voor waarborgen van niet-digitale alternatieven voor contact met de gemeente. Verder willen wij ook ouderen ondersteunen die juist meer digitaal-vaardig willen worden.

Zingeving:
Ook op dit punt delen wij uw visie. Het is belangrijk om de mooie initiatieven in de stad te koesteren en waar mogelijk te faciliteren. Wij spannen ons hiervoor in. Wij staan zeker ook open voor nieuwe ideeën om deze problematiek tegen te gaan.

Coördinatie ouderenbeleid:
Wij delen uw visie om dit onder te brengen bij het toekomstig takenpakket van een wethouder. Gelukkig hebben we in het huidige college dit al grotendeels geregeld: onze wethouder gaat over wonen/WMO/welzijn/schulden en armoede en gezondheid. Belangrijk om dit in de toekomst voort te zetten!

VVD Delft

De VVD Delft is de partij voor Delftse senioren. Wij staan voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg waarin de Delftenaar centraal staat. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd en die aansluit bij de behoefte. Wij willen dat mensen in hun eigen buurt goed oud kunt worden. Het moet daarom mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsen, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor goede basisondersteuning in het dagelijks leven. We ontzorgen en koesteren onze mantelzorgers, wij willen voorkomen dat zij overbelast raken. We zorgen voor goede respijtzorg (logeermogelijkheden voor zorgbehoevenden) en organiseren een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en voor informatie. Ook willen wij de lokale lasten verlagen tot het landelijk gemiddelde, zodat het besteedbaar inkomen van Delftenaren toeneemt en de aanspraak op armoedebeleid, kwijtschelding en schuldhulpverlening afneemt.

Wonen is een belangrijk thema. De VVD Delft heeft oog voor de problemen op de lokale en landelijke woningmarkt. Wij willen dat er meer middeldure huur- en koopwoningen worden bijgebouwd onder andere voor senioren en ook zetten wij in op levensloopbestendige woningen en groepswonen. Het moet makkelijker worden om een vergunning te krijgen om de woning aan te passen. En senioren worden, als zij dat willen, ondersteund bij het vinden van een passende volgende woning. Daarnaast willen wij dat de woningbouwcorporaties werk maken van het verbeteren van de huidige woningvoorraad en deze vrij zijn van vocht en schimmel. Bijvoorbeeld door deze te verduurzamen en te isoleren.

Bij het inrichten en ontwikkelen van de openbare ruimte willen wij dat er altijd wordt gekeken naar de toegankelijkheid, bijvoorbeeld van stoepen, gebouwen en het OV. Maar ook of er voldoende openbare toiletten zijn. Onze straten en wijken worden veilig ingericht, in het bijzonder in de buurt van voorzieningen. Er wordt gehandhaafd op roekeloos rijgedrag. Scheurende bezorgfietsen en scooters leiden regelmatig tot gevaarlijke situaties en moeten worden aangepakt. Alle Delftenaren moeten in de buurt van hun huis kunnen parkeren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen. De parkeertarieven voor bezoekers en bewoners moeten fors omlaag. Voor parkeren betaal je per minuut en het parkeren in de parkeergarages wordt gestimuleerd met een aantrekkelijk tarief. Parkeren moet eenvoudig en betaalbaar zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daarom willen wij het systeem van parkeervergunningen versimpelen.

Een schone en veilige wijk is voor de VVD Delft belangrijk en draagt bij aan het leesplezier en het gevoel van veiligheid. Wij willen dat iedereen op loopafstand van zijn huis voldoende afvalcontainers heeft en dat afvalbakken en -containers op tijd worden geleegd. Zo wordt overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte voorkomen. Grofvuil wordt aan huis opgehaald zonder extra kosten. En ook de politie, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en citystewards zijn zichtbaar op straat en in alle wijken. Extra boa's vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken. De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen op het moment dat het hen uitkomt. We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk en leesbaar. Het stadskantoor kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer. Het is altijd mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken.

Delft BIJ1

Koopkracht en budgethulp
Wij zeggen als BIJ1 dat bestaanszekerheid, de zekerheid om goed te kunnen leven, voor iedereen de basis moet zijn. Ook als je afhankelijk bent van een uitkering. Toch zien we in de praktijk dat er in een rijk land als Nederland, nog steeds heel veel armoede is en dat veel mensen in de schuldhulpverlening terecht komen. Dat kan en moet anders, ook in onze stad. De weg naar schuldhulpverlening moet bekend, toegankelijk en inclusief zijn. Wij willen daarnaast dat de gemeente nog vaker schulden overneemt, zodat er maar één schuldeiser is en de schulden niet verder oplopen. De schone lei uit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) moet makkelijker en sneller bereikbaar zijn volgens ons.

Ook zegt Delft BIJ1: Mensen in de bijstand moeten met respect en gelijkwaardigheid behandeld worden en horen niet bang te zijn voor sancties. Wij pleiten daarom voor het niet uitvoeren van mensonterende regels zoals sollicitatieplicht en andere tegenprestaties.

Wonen en zorg en welzijn
Op dit moment zien we dat er veel hulp wordt aangeboden maar overzicht ontbreekt. Mede door het aanwijzen van één regievoerder in de hulpverlening aan te moedigen willen we dit verbeteren. Deze regievoerder zorgt voor een integraal plan, goed contact tussen alle betrokkenen en houdt het overzicht. Daarnaast willen wij per direct stoppen met het bezuinigen op welzijnsorganisaties als Delft voor Elkaar en het sociaal domein. Wij willen dat Delft een Inclusieve ouderenzorg bevordert en er meer zorginstellingen beschikken over een Roze Lopercertificaat voor LHBTQIA+vriendelijke zorg.
Op het gebied van mobiliteit willen we dat de gemeente zo snel mogelijk de verplichte Lokale Inclusie Agenda samenstelt: hierin staat beschreven hoe de gemeente de toegankelijkheid voor mensen met een beperking gaat verbeteren. De stoep blijft vrij en er wordt op gehandhaafd. Verder moeten geleidelijnen aanwezig zijn ten behoeve van slechtziende mensen. Ook zetten we ons in voor een toegankelijk openbaar vervoer en pakken we onder andere Tram 1 aan. Dit is een ontzettend belangrijke lijn en het is onacceptabel dat juist deze lijn ontoegankelijk is voor mensen die hulpmiddelen gebruiken zoals een rollator of een rolstoel. 

Het aanbod aan woningen is momenteel klein in Delft. Wij willen meer sociale huurwoningen bouwen op beschikbaar gestelde grond, minimaal 50% van de Delftse nieuwbouw moet bestaan uit sociale huur. Volgens ons moet er in elke buurt voldoende aanbod zijn voor ouderen. Indien nodig worden woningen aangepast in de wijken waar dit niet het geval is, zodat mensen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. 
Een veilige gemeente Om de veiligheid te bevorderen in Delft, wil Delft BIJ1 wijkgerichte en groepsgerichte initiatieven stimuleren, waarbij burgers instaan voor elkaars veiligheid. Vanuit de gemeente zetten we pilots op voor buurt-rechtbanken om kleine misdaad te verminderen en de buurt veiliger te maken. Hier staat niet vervolging, maar de mens, de leefbaarheid van de buurt en het herstellen van fouten centraal. Ook willen we inzetten op buurtvaders en buurtmoeders die de buurt in de gaten houden. Buurtouders en wijkagenten moeten zichtbaar en benaderbaar zijn.
Wij willen daarnaast dat de gemeente een integrale aanpak heeft en discriminatie en geweld tegen de LHBTQIA+ gemeenschap, racisme, islamofobie en antisemitisme zo breed mogelijk op de agenda plaatst in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en het OM. Hierbij betrekt de gemeente de relevante belangenorganisaties en de antidiscriminatievoorziening.

Digitalisering
Wij willen dat de gemeente ouderen helpt met het vergroten van de digitale vaardigheid zodat zij zelf de regie kunnen behouden in een online wereld door trainingen op buurtniveau te faciliteren. Delft BIJ1 wil daarnaast dat de gemeente garandeert dat traditionele manieren van contact, zoals via de telefoon of een loket, mogelijk en toegankelijk blijven, zonder dat daar de kwaliteit onder lijdt. Op het gebied van de digitale diensten die vanuit Delft worden aangeboden, moet worden voldaan aan maximale nationale en internationale toegankelijkheidseisen. Deze toegankelijkheid moet vanaf het begin van de ontwikkeling een hoofdrol spelen door (ervarings)deskundigen in te zetten.

Als laatste en belangrijke punt dient de Delftse inwoner ook veilig te zijn van haar eigen overheid. Wij willen daarom dat onze gemeente actief discriminatie en etnisch profileren tegengaat op digitaal niveau. In de dataverzameling over burgers en in het inzetten van algoritmes van de gemeente mag er geen sprake zijn van discriminatie, etnisch profileren en het schenden van mensenrechten.

Zingeving
Delft BIJ1 zet zich in voor toegankelijkheid in de breedste zin. Want iedereen moet kunnen meedoen in onze stad, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, fysieke of mentale gezondheid of geloofsovertuiging. Toegankelijkheid is een recht, geen gunst. 
Naast een integrale aanpak in zorg en welzijn, moet de gemeente zorg dragen dat ouderen niet vereenzamen zoals we nu vaak zien gebeuren. Delft BIJ1 wil daarom dat de gemeente het makkelijker maakt voor buurtbewoners en/of zorgverleners om eenzaamheid te signaleren door bijvoorbeeld een speciale hulplijn op te richten of door andere voorgaande acties financieel te steunen. 
Daarnaast moeten informele en formele wijks- en stadsinitiatieven maar ook culturele instellingen gestimuleerd en ondersteund worden om veilige en toegankelijke ontmoetingsmogelijkheden te garanderen.

Hart voor Delft

Hart voor Delft vindt het woord ‘senioren’ een betere aanduiding als het gaat om ouderen. Bijna 24% van onze inwoners is 65+. Het wordt tijd dat de voorzieningen voor senioren worden gemoderniseerd en doorstroming naar een passender woning aantrekkelijker wordt gemaakt. Veel senioren, die in een huur- of koopwoning wonen, willen best kleiner gaan wonen in bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen. Maar dit betekent vaak hogere woonlasten dus blijven senioren liever in hun huidige woning wonen, die prima geschikt zou zijn voor gezinnen. De gemeente zou hier een actieve rol in kunnen vervullen door financiële ondersteuning te bieden zoals in Den Haag. Voor senioren, denk aan 55+ woningen, zijn te weinig initiatieven ondernomen. Hart voor Delft vindt dit geen recht doen aan de senioren in onze stad. Ook Delft heeft te maken met vergrijzing en zal hierop moeten inspelen in samenwerking met de verantwoordelijke partners zoals de Ouderenbond. Aandacht is noodzaakzakelijk op het gebied van wonen, leven, recreëren en bewegen voor onze senioren. Het landelijk beleid met betrekking tot senioren kan lokaal niet worden beïnvloed. Maar wat wel op lokaal niveau kan worden beïnvloed, moet ook worden gedaan. Het is belangrijk de samenwerking met de Oudere bonden in onze stad te verstevigen.

Hart voor Delft wil bereiken dat:
• er een duidelijke visie op senioren wordt ontwikkeld, die richtinggevend is voor de invulling van het seniorenbeleid met extra aandacht voor eenzaamheid, de thuiszorg en mantelzorgers,
• in het nieuwe college een coördinerende wethouder wordt belast met het seniorenbeleid in onze stad. Eén vast aanspreekpunt voor de gevolgen van de verzilvering (anderen noemden dat vergrijzing) op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen,
• financiële ondersteuning wordt gegeven als senioren van grote (huur)woningen willen verhuizen naar kleinere (levensloopbestendige) woningen,
• senioren serieus worden genomen in het arbeidsproces. Zij hoeven niet extra duur of minder productief te zijn en moeten meer mogelijkheden krijgen om aan het werk te blijven of een baan te vinden, • stoepen en wegen beter worden onderhouden, ook bij gladheid,
• door vergrijzing de woningmarkt aangepast moet worden voor de toekomstige generaties senioren. Betaalbaarheid en leefbaarheid staan daarbij voorop,
• de financiering van wonen en zorg moet worden gescheiden, waardoor mensen kunnen kiezen waar ze willen wonen,
• de zorg menselijk en betaalbaar moet zijn. Daarom moeten de vele vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund worden, waarbij een financiële vergoeding voor mantelwerk niet in mindering gebracht mag worden voor mantelzorgers met een uitkering.
• er een seniorenvisie komt die richtinggevend is voor de invulling van het seniorenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers.


Deze brief is naar de gemeenteraadsleden gestuurd.