Zorg en Welzijn
Presentatie  "Geneesmiddelen en ouderen"
Hierbij de presentatie welke gehouden is door Erik van Tuin - Hof van Delft Apotheek - en Hans Breugem - oud huisarts. Klik hier om de presentatie te downloaden.

Bron: Dhr. E. van Tuin en Dhr. H. van Breugem

Slaap Een nieuw middel tegen Alzheimer?

Kan voldoende slaap de ziekte van Alzheimer uitstellen of zelfs voorkomen? Amerikaanse onderzoekers ontdekten een direct verband tussen slaapgebrek en ‘Alzheimerveranderingen’ in de hersenen. “Het is heel bijzonder dat we in Nederland nu een vervolgstudie gaan doen, zegt dr. Jurgen Claassen van het Alzheimer Centrum Nijmegen. “Het kan grote consequenties hebben.�

“Drie jaar geleden is door een onderzoeksgroep in Amerika de relatie tussen slaap en alzheimerveranderingen in de hersenen aangetoond in proefdieronderzoek met muizen en beperkt bij mensen�, vertelt onderzoeker en projectleider Claassen, klinisch geriater in het universitair medisch centrum Nijmegen (UMCN), waar het Alzheimer centrum Nijmegen (ACN) een onderdeel van is. “de proefdieren bleken, bij te weinig slaap, het A beta 42 eiwit te gaan aanmaken, zeg maar het Alzheimer-eiwit’. Dat komt normaal gesproken in ons hersenvocht voor , maar in verhoogde mate bij alzheimerpatienten. Het wordt teveel aangemaakt en gaat dan neerslaan in de hersenen en veroorzaakt de ziekte van Alzheimer. … “Stel je voor dat deze uitkomsten doorvertaald kunnen worden naar mensen�, gaat dr. Claassen verder. “Het zou betekenendat onze hersencellen zich herstellen door slaap en dat slaaptekort leidt tot dezelfde schade die we zien bij de ziekte van Alzheimer. Het kan betekenen dat als mensen van middelbare leeftijd chronisch te weinig slapen, ze wellicht op latere leeftijd meer risico hebben op het krijgen van dementie. Maar dus ook als je zorgt voor voldoende slaap, je daarmee zelf het risico kunt verkleinen.�

Een vicieuze cirkel

Volgens dr. Claassen is er nog een tweede effect. “Niet alleen lijkt slaap Alzheimer te beïnvloeden, Alzheimer beinvloedt ook de slaap. De ziekte verstoort het slaap-waakritme en leidt zo weer tot slaaptekort. Het is dus een vicieuze cirkel. Om dat aan te tonen, gaan we in dit onderzoek kijken of mensen van middelbare leeftijd die te weinig sdlapen dat Alzheimer-eiwit aanmaken. Daarna willen we vervolgonderzoek doen bij patiënten in verschillende stadia om te kijken od slaap invloed heeft op het ziekteverloop. Dit onderzoek is dus preventie: hoe kunnen we Alzheimer voorkomen. Het tweede nut is verbetering van de behandeling: kunnen we de ziekte ook vertragen?

Bron: Nieuwsbrief van Alzheimer Nederland, nr.7

Doorpraten over de toekomst van de zorg voor ouderen?

Dat kan op www.deeljezorg.nl . Op dit sociaal netwerk van de Zorgbelangorganisaties zijn al vele honderden deelnemers in gesprek over uiteenlopende onderwerpen als mantelzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, Alzheimer, stopwatchzorg in de AWBZ enz.

Samen werken aan beter zorg en welzijn en kennis maken met ervaring!

Haagse randgemeenten gezonder dan de rest van Nederland

De haagse randgemeenten vormen samen een van de gezondste regio’s van het land. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek door de GGD Zuid-Holland West. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners van de gemeenten Delft, leidschendam-Voorburg, Midden-delfland, pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, wassenaar,Westland, en Zoetermeer. Uit de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 blijkt onder meer dat inwoners van dit gebied een jaar langer leven dan gemiddeld in Nederland.

Verder is berekend dat de regio Zuid-Holland West er het komende decennium bijna 27.000 ouderen bij krijgt. Dat betekent nog meer overmatig alcoholgebruik bij vrouwen. Want boven de 65 komt dat twee keer zo vaak voor als bij jongere seksegenoten.

Hoewel de regio landelijk gezien goed scoort, heeft de GGD toch nog wel wat werk te verrichten, aldus de gezondheidsdienst. “De ongezonde leefstijl blijft aandacht vragen, aldus de GGD. Net als sociaal-economische gezondheidsverschillen. Lager opgeleiden leven zes jaar korter dan hoogopgeleiden. De GGd presenteerde het rapport op 10 maart in Delft.

Bron: AD/Delft 05-03-2011

Wmo en het ‘Kantelingsproces’

Op het gebied van Zorg en Welzijn is de Wet maatschappelijke ondersteuning belangrijk. De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Om dit te realiseren is in de Wmo de ‘compensatieplicht’ opgenomen. De compensatieplicht regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een lichamelijke beperking, psychische beperking, verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie (deelnemen aan de samenleving).

De Wmo is in de plaats gekomen van o.a. de Wet Voorzieningen Gehandicapten die de oplossing vooral zocht in het bieden van standaardoplossingen. Nu moet de overgang worden gemaakt naar ondersteuning op maat. Hiermee worden belemmeringen in zelfredzaamheid en participatie daadwerkelijk weggenomen. Mensen met een beperking kunnen geen ‘voorzieningen’ meer eisen. Zij moeten benoemen waarin zij in hun activiteiten belemmerd wordn. Het proces van gemeenten en burgers om tot een volledige invulling van de compensatieplicht te komen , is ‘het kantelingsproces’. De Chronisch Zieken en gehandicaptenraad (CG-Raad), de koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) en Programma versterking CliëntenPositie (VCP) willen in het proces de kanteling, dit proces bevorderen. De organisaties werken samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die gemeenten ondersteunt in de Kanteling. De CG-Raad, de CSO en de VCP leveren informatie en tips waarmee de lokale ouderen- en cliëntenorganisaties als de lokale belangenbehartigers, het gesprek kunnen aangaan met de gemeente over de reikwijdte en toepassing van het kantelingsproces en de compensatieplicht.


Pensioenleeftijd werknemers niet verder toegenomen

In 2008 gingen bijna 68.000 werknemers met pensioen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 62 jaar. Ten opzichte van 2007 is deze niet verder toegenomen.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen was van 2000 tot en met 2006 steeds 61 jaar. In 2007 steeg de pensioenleeftijd naar 62 jaar. Dat kwam door de invoering van de wetswijziging en regelingen in 2006. Het aantal werknemers dat vóór het zestigste levensjaar met pensioen ging is daardoor sterk afgenomen. In 2008 zette deze ontwikkeling niet verder door. Evenals in 2007 was in 2008 bijna 80 procent van de werknemers die met pensioen gingen jonger dan 65 jaar.

Bron: CBS

Welzijn in Delft.’ Wat gaat er veranderen in de WMO en de praktische gevolgen

U kunt het "Welzijn in Delft" pdf formaat hier downloaden.

Mantelzorg

Op 10 november j.l. vond alweer de 14e dag van de mantelzorg plaats. Op en rond die dag werden er in het hele land allerlei activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Dit jaar stond de Dag van de Mantelzorg in het teken van de jonge mantelzorger. Een op de vier jongeren groeit op met een zorgtaak, zo blijkt uit recent onderzoek.

Een mantelzorger kiest er vaak niet voor om te gaan zorgen, maar het overkomt hem of haar meestal. Mantelzorgers leveren de zorg zolang als nodig is, ook tot in een terminale fase. Veel mensen weten zelf niet dat ze mantelzorger zijn, omdat ze het vanzelfsprekend vinden om bijvoorbeeld hun partner te verzorgen. Ze herkennen zich zelf niet in het begrip ‘mantelzorger’. Mantelzorgers doen van alles. Ze nemen verzorging en verpleging voor hun rekening. Zorgen voor vervoer en begeleiding. Bieden hulp bij huishoudelijke of administratieve taken. Maar zijn er veelal ook voor emotionele steun.

In Nederland zorgen ongeveer 3 miljoen mensen meer dan 8 uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Ongeveer 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. Bijna 400.000 mensen van deze groep van ruim 1 miljoen staan er als mantelzorger helemaal alleen voor, zonder hulp van andere mantelzorgers, thuiszorg of verpleging. 450.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast vanwege mantelzorgtaken. Meer dan de helft van alle mantelzorgers is vrouw, meer dan de helft is 45 jaar of ouder en ongeveer 71% heeft ook betaald werk.

Mantelzorg en PGB

Een burger kan na een indicatie voor zorg kiezen voor zorg in natura (rechtstreeks van een zorgaanbieder) of voor een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kan hij of zij zelf naar eigen keuze zorg inkopen. Met een PGB kan een zorgvrager ook een mantelzorger betalen. In 2010 werd ongeveer een derde deel van de afgegeven PGB’s besteed aan betaling van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Dit komt verderop aan de orde.

Arbeid en mantelzorg

Arbeid en mantelzorg zijn vaak moeilijk te combineren. Mantelzorgers gaan veelal minder werken of stoppen met werken, of melden zich vaker ziek. Een mantelzorger die in loondienst is, heeft wel recht op zorgverlof.

Mantelzorg kost geld

Mantelzorg kost geld. Het brengt bijvoorbeeld kosten met zich mee voor vervoer van de zorgontvanger, het reizen van en naar de zorgontvanger en andere kosten.

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse uitkering aan mantelzorgers. Hiermee wil de overheid haar waardering laten blijken. Voor 2012 bedraagt die jaarlijkse uitkering € 200,-. Alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie, komen hiervoor in aanmerking. Ook meerdere aaneengesloten indicaties die optellen naar meer dan 371 dagen tellen mee. De tijdsduur tussen verschillende indicaties mag niet meer dan 42 dagen zijn.
Als iemand zorgt voor een ander die geen AWBZ-indicatie heeft, maar waarvoor wel een indicatie mogelijk is, komt hij of zij in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. Dan moet de zorgvrager wel een zgn. nulurenindicatie aanvragen. Hierbij geeft de zorgvrager aan dat de mantelzorger alle zorg verleent en de professionele zorg nuluren zorg verleent. De zorgvrager ontvangt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. De zorgvrager en de mantelzorger ondertekenen dit allebei en sturen dit terug naar de SVB. Als het formulier voor 1 oktober is teruggezonden, dan betaalt de SVB het bedrag rond de Dag van de Mantelzorg uit.

Mantelzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)


De gemeente is verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning op grond van de WMO. Dit houdt in dat de gemeente mantelzorgers moet informeren over ondersteuningsmogelijkheden, moeten adviseren en begeleiden. Maar zij moet ook zorgen voor respijtzorg, materiële en praktische hulp, financiële en emotionele steun. Respijtzorg houdt in dat iemand anders, zoals een vrijwilliger met de nodige zorgervaring, de zorg tijdelijk kan overnemen van de mantelzorger. Voor informatie over mantelzorgondersteuning kunnen de mensen terecht bij het WMO-loket, in Delft het Startpunt wonen, zorg en welzijn gevestigd aan de Van Bleiswijkstraat 91.Daarbij is ook het Steunpunt Ondersteuning Mantelzorg ondergebracht.

Gevolgen van de komende bezuinigingen voor mantelzorgers

- Het PGB vanuit de AWBZ verdwijnt grotendeels en wordt vervangen door zorg in natura. Veel mantelzorgers hebben straks niet meer de mogelijkheid om zelf (geïndiceerde) zorg aan hun naaste aan te bieden.
- In de Wet Werk en Bijstand wordt de partnertoets vervangen door een huishoudinkomenstoets. Als iemand in een huishouden een inkomen heeft, dan wordt gekeken naar het inkomen van alle gezinsleden en niet meer alleen naar het inkomen van de partners. Uitzondering is mogelijk onder strenge criteria voor: een broer en zus als een van beide zorg nodig heeft, ook ouders/kinderen als een van beide zorg nodig heeft.
- In de Beginselenwet Zorginstellingen worden de rechten van klanten versterkt zonder rekening te houden met mantelzorgers.
- De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken wordt inkomensafhankelijk.
- De huur- en zorgtoeslagen gaan omlaag.
- Stijging van de premie van de zorgverzekering en het eigen risico onder gelijktijdige versobering van het basispakket van de zorgverzekering .
- De extramurale begeleiding gaat uit de AWBZ naar de WMO. Per 1 januari 2013 voor nieuwe indicaties; per 2014 voor iedereen. Het recht op begeleiding vervalt en het is aan de gemeente hoe zij de begeleiding vorm geven.
- In het kader van woonbehoeften van mantelzorgers worden procedures rondom aan- of bijbouwen versimpeld en krijgt de mantelzorger voorrang bij woontoewijzing als hij of zij dichter bij de zorgvrager wil gaan wonen. Maar er wordt een steeds grote beroep te worden gedaan op de eigen financiële verantwoordelijkheid voor noodzakelijke woningaanpassingen.
- Vergoedingsregelingen worden beperkt, zoals het mantelzorgcompliment dat van € 250,- naar € 200,- gaat en de verhoogde vrijstelling bij erfbelasting voor mantelzorgers wordt onderworpen aan strengere criteria.

Handige en interessante websites
- Voor algemene informatie over mantelzorg : www.mezzo.nl
- Het expertisecentrum voor mantelzorg: www.eiz.nl
- Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling: www.movisie.nl
- Combineren van werk en mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl
- Informatie voor vrijwilliger en hulpvrager|: www.informelezorg.nl
- Digitaal steunpunt voor mantelzorgers: www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
- Belangenbehartiging voor mensen met een PGB: www.persaldo.nl

Bron: ANBO @ctueel