Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft SSBO

Delft telde op 1 januari 2018 102.253 inwoners. Hiervan waren er 15.927 65 jaar of ouder, dat is 13,5% van de totale bevolking. Het aantal senioren in Delft zal in de komende jaren volgens de bevolkingsprognoses van de gemeente Delft flink blijven toenemen. De sterkste groei vindt plaats onder de 75-84 jarigen. In de periode tot 2035 groeit deze leeftijdscategorie van 4.505 personen in 2018, naar 7.525 personen in 2035, een toename van 67% ten opzichte van 2018. Maar ook de groep 65-74 jarigen, die in absolute omvang groter is, neemt toe met 14%, in absolute aantallen van 9.381 tot 10.734 in 2035. De groep 85-plussers groeit met 53%.

De senioren vormen een omvangrijke groep die er alle belang bij heeft dat er rekening wordt gehouden met de speciale situatie waarin zij verkeren, zodat tijdig kan worden ingespeeld op de stijgende vraag naar zorg en aangepaste woningen in de toekomst en de algemene gevolgen, zoals toenemende druk op de mantelzorg en specifieke voorzieningen in de wijken. Om een effectieve inzet te bereiken bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken hebben de Delftse ouderenbonden (Algemene Bond van Ouderen (ANBO), Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) in december 2000 besloten een samenwerkingsverband op te richten onder de naam Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen (SSBO). Na het opheffen van de Delftse afdeling van de ANBO in 2015 hebben enkele individuele leden besloten om de samenwerking te blijven voortzetten en zich in te zetten binnen de kaders van de SSBO.

De SSBO zet zich in voor alle Delftse senioren ongeacht of zij zijn aangesloten bij een seniorenorganisatie. Zij organiseert verschillende activiteiten, zoals informatieve bijeenkomsten over praktische onderwerpen, of een debat over ouderenbeleid met de gemeenteraadsfracties, een zomerschool voor senioren wanneer het reguliere activiteitenaanbod stilligt door de zomervakantie en een winterschool met activiteiten rondom Kerstmis om eenzaamheid tegen te gaan. De SSBO is aangesloten bij het Pact tegen Armoede, de Coalitie Één tegen Eenzaamheid en de lokale Alliantie tegen (financiële) Ouderenmishandeling.

In voorgaande jaren moest het SSBO-bestuur zich veel moeite getroosten om een vaste plaats aan de gesprekstafel van gemeente Delft en de welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar te krijgen. Inmiddels lijkt inwonerparticipatie steeds minder als puur wettelijke verplichting te worden gezien. Gemeente en andere overheidsinstanties zien het vaker als een effectieve manier om maatschappelijke problemen en vraagstukken aan te pakken. Zij weten de SSBO steeds beter te vinden om in gesprek te gaan over het voorbereiden van Delfts ouderenbeleid zoals langer en zelfstandig thuis, toegankelijkheid en bereikbaarheid. De samenwerking met Delft voor Elkaar is sinds 1 januari 2020 geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst Informele Zorgpartners. Daarbij is vastgelegd, enerzijds dat SSBO als informele zorgpartner bijdraagt aan de uitvoering van het Plan van Aanpak ‘De acht opgaven van Delft voor Elkaar’ waarin de uitvoering van de prestatieafspraken van Delft voor Elkaar met de gemeente Delft voor de jaren 2020-2021 zijn verwoord, en anderzijds dat zij een beroep kan doen op ondersteuning door Delft voor Elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of facilitaire zaken.  Laatste nieuws
WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 202331-01-2023Lees verder >>
Meld je aan voor lunch, high tea of kerstpakket van De Delftse Kerst08-12-2022Lees verder >>
Levenstestament17-11-2022Lees verder >>


  Recentste agendapunten